SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

1. INVERTO, osebnostna rast in razvoj osebnega potenciala, Natalija Zorman s.p.

INVERTO, osebnostna rast in razvoj osebnega potenciala, Natalija Zorman s.p. (v nadaljevanju: INVERTO Natalija Zorman s.p. ali ponudnik ali kot je drugače navedeno v posameznem določilu) izvaja individualne in skupinske storitve z naslova life coachinga (samopomoč, osebnostna rast, razvoj potenciala) ter izdaja, promovira in prodaja knjigo HOČEM VEČ OD ŽIVLJENJA!.

2. Storitve in opredelitve

Storitve podjetja INVERTO Natalija Zorman s.p. so naslednje:

 • Individualna Life Coaching srečanja (samopomoč, osebnostna rast, razvoj potenciala).
 • Priprava in izvedba individualnega paketa Life coaching Sprememba, Life coaching Transformacija in Life coaching Premium.
 • Priprava in izvedba seminarjev in delavnic iz naslova life coachinga (vključujoč izvedbo s sredstvi elektronske komunikacije).
 • Založništvo in trženje knjige HOČEM VEČ OD ŽIVLJENJA!.

Opomba: Za prve tri zgoraj navedene storitve stranka s podjetjem INVERTO Natalija Zorman s.p. sklene Dogovor o life coaching sodelovanju. Podrobnosti vsebine Dogovora o life coaching sodelovanju so navedene v nadaljevanju teh splošnih pogojev poslovanja.

Na spletni strani ponudnika so navedene lastnosti ter cene storitev, načini naročanja in plačila ter pravice in obveznosti strank oziroma kupcev in pravice in obveznosti ponudnika.

Stranka oziroma kupec: je fizična ali pravna oseba, ki sklene poslovno razmerje za uporabo storitev z naslova nakupa knjige ali life coaching storitev.

Dogovor o life coaching sodelovanju: predstavlja dokument v fizični ali elektronski obliki, s katerim se sklene poslovno razmerje med INVERTO Natalija Zorman s.p. in stranko oziroma kupcem storitev.

Sredstva elektronske komunikacije: so sredstva, s katerimi se izvedba life coaching storitev oziroma srečanj izvrši v digitalnem okolju (telefon, elektronska pošta in video klici).

3. Stranke in njihova uporaba splošnih pogojev poslovanja

Ponudnikovi splošni pogoji so zavezujoče narave za vse stranke oziroma kupce. Določila četrte točke splošnih pogojev zadevajo storitve iz naslova life coachinga, pri čemer ponudnik in stranka skleneta pogodbo, imenovano Dogovor o life coaching sodelovanju. Ostala določila zadevajo:

 • naročanje storitev,
 • cene in trženjske pogoje,
 • nakup in prodajo knjige HOČEM VEČ OD ŽIVLJENJA!,
 • podporo strankam,
 • pravice in obveznosti ponudnika,
 • pravice in obveznosti stranke,
 • omejitve odgovornosti,
 • avtorske pravice in
 • končne določbe.

Splošni pogoji imajo ob izvršenim naročilom storitev preko spletne strani in vseh podstrani spletnega mesta www.natalijazorman.com naravo pogodbe, sklenjene med ponudnikom oziroma izvajalcem in stranko oziroma kupcem.

Ponudnik je brez predhodnega obvestila upravičen pri spreminjanju določil Splošnih pogojev poslovanja, kar vključuje tudi spremembe cen posameznih storitev. Sprememba nastopi z datumsko določeno objavo na strani www.natalijazorman.com.

Pri uporabi ponudnikovih storitev stranka razume, sprejema in potrjuje svojo seznanjenost s celotno vsebino Splošnih pogojev poslovanja.

4. Stranke in Dogovor o life coaching sodelovanju

4.1 Narava life coaching storitev

Dejavnost life coachinga ne spada med uradno priznane organe pomoči posamezniku (psihološke, psihoterapevtske, psihiatrične ipd). To pomeni, da ponudnik v okviru svoje dejavnosti posredujemo vsebine, ki temeljijo na specifičnem znanju, za katerega se je ponudnik izobraževal s strani mnogih tako slovenskih kot tudi mednarodnih predavateljev in avtorjev. Vse podrobnosti life coachinga, potrebne za razumevanje načina dela in pričakovanih rezultatov srečanj so navedena na spletnih mestih spletne strani www.natalijazorman.si. Dejavnosti life coachinga ni kvalificirana kot psihološka obravnava oziroma za nudenje psihološke, psihiatrične ali psihoterapevtske pomoči posamezniku. Za tovrstne oblike pomoči imajo pristojnost ustrezni državni organi. V primeru, da ponudnik prejme elektronsko sporočilo z vsebino, ki ni v njegovi pristojnosti pomoči oziroma so za pomoč in ukrepanje pristojni tovrstnih državni organi (npr., posameznik je v labilnem psihološkem stanju in vzbuja sum na ogrožanje lastne varnosti ali varnosti drugih), bo tovrstno elektronsko sporočilo po svoji uradni in moralni dolžnosti nemudoma posredoval pristojnim organom.

4.2 Podatki, potrebni za sklenitev Dogovora o life coaching sodelovanju

Za namen sklenitve Dogovora o life coaching sodelovanju s fizično osebo so potrebni naslednji podatki: ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonska številka ter naslov elektronske pošte.

Za namen sklenitve Dogovora o life coaching sodelovanju s pravno osebo so potrebni naslednji podatki: naziv podjetja, naslov sedeža podjetja, ime in priimek kontaktne oseba, kontaktna telefonska številka, davčna številka ter naslov elektronske pošte.

4.3 Vsebina Dogovora o poslovnem sodelovanju

Ob izvajanju life coaching storitev med stranko oziroma kupcem storitve in podjetjem INVERTO Natalija Zorman s.p. oziroma Delta Life Coachinjo Natalijo Zorman (v nadaljevanju: Natalija Zorman ali izvajalec), stranka iz naslova Dogovora o life coaching sodelovanju (v nadaljevanju: dogovor) izjavlja sledeče:

 1. Razume, da je vsaka ura life coaching srečanja sestavljena iz 60 minut pogovornega časa.
 2. Strinja se, da bo Natalijo Zorman osebno obvestila o spremembi termina najkasneje 48 ur pred dogovorjenim srečanjem preko telefonskega klica ali z besedilnim sporočilom ali na naslov elektronske pošte. V primeru, da to ne stori pravočasno, se dogovorjeni termin upošteva kot izkoriščen oziroma je ura srečanja upoštevana kot izvedena in stranka ni upravičena do povračila že vnaprej plačane ure.
 3. Razume in se strinja, da bo ure unovčila v časovnem obsegu veljavnosti kupljenega paketa – paket Life coaching Sprememba 3 (tri) mesece, paket Life coaching Transformacija 6 (šest) mesecev in paket Life coaching Premium 6–12 (šest do dvanajst) mesecev. Rok trajanja začne teči na dan sklenitve tega dogovora. Ponudnik ima pravico prekiniti dobavo storitev stranki po izteku teh rokov.
 4. Strinja se, da bo kot stranka plačala za telefonske in video klice enako kot za osebni razgovor oziroma da se telefonski in video klici upoštevajo enako kot osebna srečanja na fizičnem naslovu izvajalca.
 5. Strinja se, da se bo dosledno držala navodil in izvajala aktivnosti, ki ji bodo predlagane v njeno dobrobit.
 6. Razume, da vsa life coaching srečanja izvaja Natalija Zorman osebno, ki jo pri svojem delu zavezuje Etični kodeks Delta Life Coachev in etika medčloveških odnosov. V ta namen pred sklenitvijo tega dogovora dobi vpogled v dokument Etični kodeks Delta Life Coachev in se z njim strinja.
 7. Razume, da life coaching ni oblika psihiatričnega zdravljenja ali psiholoških ali psihoterapevtskih oblik zdravljenja. V kolikor je deležna oblik tovrstnih oblik zdravljenja, se je glede sodelovanja z izvajalcem posvetovala z lečečim zdravnikom, ki sodelovanju ni nasprotoval.
 8. Razume in se strinja, da je v celoti odgovorna tako za svoje dobro počutje med izvajanjem srečanj kot tudi za lastne odločitve, ki jih sprejme tekom sodelovanja z izvajalcem.
 9. Razume, da je life coaching razmerje, ki je namenjeno izključno ustvarjanju in razvoju osebnih in/ali poslovnih ciljev ter uporabi orodij in tehnik, ki bodo vodile k doseganju opredeljenih ciljev.
 10. Razume, da je life coaching kompleksen proces, ki lahko vključuje vsa področja njenega življenja: dela, financ, zdravja, medčloveških odnosov, izobraževanja in prostega časa. Prav tako razume, da je sprejemanje posameznih odločitev na teh področjih posledica njene svobodne volje in da sama nosi odgovornost za te odločitve.
 11. Razume, da so vse informacije, ki se izmenjajo med life coaching srečanji, del medsebojnega zaupanja, da so torej zaupne narave, in ne bodo poimensko deljene z nikomer pod nobenimi pogoji, razen v primeru sodne odločbe. Prav tako razume, da bo izvajalec hranil zapise o svetovanju eno leto po zaključenem svetovanju, nato pa jih uničil tako, da ni možnosti, da bi ti zapisi prišli v roke tretjim osebam.
 12. Razume, da praksa life coachinga ni nadomestilo profesionalnim nasvetom drugih področij. Strinja se, da bo po potrebi poiskala nasvet na področju prava, medicine, financ, poslovanja ali drugih zadev. Razume, da so vse odločitve na omenjenih področjih izključno njena odgovornost in posledica njene svobodne volje.
 13. Se obvezuje, da bo poravnala vse obveznosti, ki so nastale do dneva prenehanja sodelovanja. Če v primeru predplačila storitev za določeno časovno obdobje predčasno odpove ta dogovor, ni upravičena do vračila vnaprej plačanega zneska, razen v primeru grobega kršenja obveznosti tega dogovora. Temu sledi, da razume, da v kolikor prekine dogovor, ni upravičena do povračila preostanka že plačanih, a neporabljenih ur. V primeru višje sile oziroma hujših, upravičenih zdravstvenih težav, ima pravico, da se paket podaljša za enako obdobje, kot traja obdobje nezmožnosti sodelovanja.
 14. Je seznanjena z možnostjo dvakratnega obročnega plačila v primeru nakupa paketa Life coaching Transformacija oziroma z možnostjo trikratnega obročnega plačila v primeru nakupa paketa Life coaching Premium. Strinja se, da:
  • v primeru obročnega plačevanja paketa Life coaching Transformacija prvi obrok plačila poravna pred prvo uro Life coaching srečanja in drugi obrok plačila pred šesto uro Life coaching srečanja;
  • v primeru obročnega plačevanja paketa Life coaching Premium prvi obrok plačila poravna pred 1 (prvo) uro life coaching srečanja, drugi obrok plačila pred 7 (sedmo) uro life coaching srečanja in tretji obrok plačila pred 14 (štirinajsto) uro life coaching srečanja.
 15. Razume in se strinja, da ima dostop do s srečanji povezanih vsebin po dejansko opravljenem plačilu za naročene storitve. V primeru obročnega plačevanja ima izvajalec v primeru neplačila pravico, da stranki takoj prekine dobavo vseh storitev brez predhodnega opozorila. Izvajalec v takšnem primeru ne odgovarja za nikakršno premoženjsko ali nepremoženjsko škodo, ki bi stranki utegnila nastati zaradi prekinitve dobave storitev s strani izvajalca.
 16. Zaveda se, da so snemanja video/zvočnih pogovorov povsem osebne narave in se strinja, da jih brez privolitve izvajalca ne bo snemala. Ravno tako se strinja, da v primeru privolitve snemanja nobeno vsebino posnetka ne bo na noben način in v nobenem primeru uporabila proti izvajalcu. V primeru kršitve slednjega, se snemanje brez privolitve šteje kot neupravičeno zvočno/video snemanje in kaznuje po 137. členu Kazenskega zakonika RS.
 17. Zaveda se, da so vse vsebine, ki jih dobi na srečanjih, katerih avtorica je Natalija Zorman, predmet avtorskih pravic in se strinja, da ga bo uporabljala izključno za lastne namene izobraževanja oziroma samopomoči. V primeru, da njeno avtorsko delo ali del njenega avtorskega dela objavi, prikaže, izvede ali prenese ali dovoli to storiti tretji osebi brez njenega dovoljenja, se to dejanje šteje kot kršitev moralnih avtorskih pravic in kaznuje po 147. členu Kazenskega zakonika RS.
 18. Se strinja, da v primeru, da izvajalec odstopi od dogovora zaradi kršenja dogovora s strani stranke, ji ni dolžan izvesti storitev, četudi jo je plačala oziroma zakupila vnaprej. Obenem ji za neporabljen del storitve ni dolžan plačati preostanek plačila, nadomestila ali odškodnine za storitev. Odpovednega roka za odstop od tega dogovora ni, se pa izvajalec zavezuje, da bo prekinitev dogovora izvedel v najkrajšem možnem času.
 19. Se strinja, da ji izvajalec posreduje dogovorjene vsebine najkasneje 48 ur po opravljenem srečanju, ki zadeva te vsebine, pod pogojem, da je plačala storitev oziroma poravnala svoje obveznosti do izvajalca.
 20. Je seznanjena, da mora izvajalec storitev izvesti v dogovorjenem roku, ki izhaja iz tega dogovora in v skladu s cenami, veljavnimi na dan sklenitve dogovora.
 21. Razume in se strinja, da si izvajalec pridržuje pravico do spremembe terminov v primeru višje sile oziroma izrednih dogodkov (nesrečnih dogodkov, hujših, upravičenih zdravstvenih težav ipd). V tem primeru se rok za izvedbo storitve podaljša za čas trajanja višje sile. Ta pogoj je izpolnjen, ko izvajalec obvesti stranko o nastopu višje sile, tj. takoj ko je to mogoče. Izvajalec v tem primeru podaljša plačani oziroma zakupljeni paket za enako obdobje, kot traja obdobje nezmožnosti sodelovanja. K višji sili se prištevajo tudi izredni dogodki iz sfere izvajalca.
 22. Je seznanjena, da odpoved tega dogovora lahko poda v pisni obliki – ali na elektronski poštni naslov lifecoach.natalijazorman@gmail.com ali po klasični pošti na naslov izvajalca.
 23. Je seznanjena, da ima izvajalec pravico, da v primeru njenega preplačila, pri čemer mora izvajalec izdati delni ali celotni dobropisa oziroma ji vrniti preplačano kupnino ali izdajati dodatne dokumente, stranki zaračuna s tem povezane administrativne stroške.
 24. Je seznanjena in se strinja, da račun za kupljeno storitev prejme v elektronski obliki, tj. na naslov elektronske pošte.
 25. Z naročilom storitve soglaša z navedenim v Dogovoru o life coaching sodelovanju.

4.4 Sklenitev in načina soglašanja z Dogovorom o life coaching sodelovanju

V primeru osebnih srečanj na fizičnem naslovu ponudnika, stranka Dogovor o life coaching sodelovanju sklene z lastnoročnim podpisom le-tega, tj. v pisni obliki.

V primeru srečanj s sredstvi elektronske komunikacije, stranka pred prvim srečanjem dobi na svoj naslov elektronske pošte elektronsko sporočilo s strani ponudnika (iz naslova lifecoach.natalijazorman@gmail.com), v katerem je priložen Dogovor o life coaching sodelovanju ter Etični kodeks Delta Life Coachev. Stranka ju prebere, vpiše potrebne podatke in pošlje nazaj ponudniku v prilogi elektronskega sporočila. Z naročilom storitve soglaša z določili Dogovora o life coaching sodelovanju.

Naročilo storitev, oddano po predhodnem odstavku in plačilo naročene storitve (paket oziroma posamezna life coaching ura) se šteje za sklenjeno pogodbo. Obe stranki pogodbe imata pravico kadarkoli in brez odpovednega roka s pisnim obvestilom drugi stranki dati odpoved od pogodbe, če nasprotna stranka, tudi po predhodnem opozorilu, krši določila Dogovora o life coaching sodelovanju.

Če stranka oziroma naročnik podjetju INVERTO Natalija Zorman s.p. ne pošlje izpolnjenega Dogovora o Life Coaching sodelovanju, se šteje, da ne soglaša z navedenim v Dogovoru o Life Coaching sodelovanju oziroma ne želi skleniti poslovnega razmerja in v takem primeru zanj ne more nastati nobena obveznost. Prav tako INVERTO Natalija Zorman s.p. zaradi opustitve sklenitve Dogovora o Life Coaching sodelovanju nima nobene obveznosti do naročnika in ne odgovarja za nobeno škodo.

V primeru sklenitve Dogovora o life coaching sodelovanju, ti splošni pogoji poslovanja dopolnjujejo pogodbena določila Dogovora o life coaching sodelovanju. V primeru neskladja imajo posamezna določila Dogovora o life coaching sodelovanju prednost pred določili teh splošnih pogojev poslovanja.

4.5 Obdelava podatkov

SOGLAŠANJE Z OBDELAVO PODATKOV IZ NASLOVA LIFE COACHING SODELOVANJA

Stranka s sklenitvijo Dogovora o life coaching sodelovanju  izjavlja, da je kot kupec storitev podjetja INVERTO Natalija Zorman s.p. (v nadaljevanju: upravljavec) seznanjena z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov, Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov in s posledicami oziroma sankcijami, ki izhajajo iz nedovoljene uporabe ali zlorabe osebnih podatkov, ki jih bo posredovala podjetju, in soglaša ter izrecno dovoljuje upravljavcu, da zbira in obdeluje njene osebne podatke, ki jih posreduje v naslednje namene:

 • naročilo storitve ali storitev;
 • izstavitev računa;
 • izvajanje pogodbe, ki se sklene med podjetjem INVERTO Natalija Zorman s.p. kot izvajalcem storitve in naročnikom storitve (sklenitev Dogovora o life coaching sodelovanju);
 • zakonitega interesa, ki se predvsem nanaša na neposredno trženje storitev;
 • izpolnitev zakonskih obveznostih, predvsem v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti ter s tem primernih sankcij;
 • zbiranje podatkov, ki se nanašajo na samo izvajanje storitev (vprašalniki, testi ipd).

Obdelava in varna uporaba osebnih podatkov se vrši v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1, s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (EU) 2016/679 ter drugo slovensko zakonodajo, ki ureja posamezna področja. Upravljavec osebnih podatkov izjavlja, da nosi popolno odgovornost za njihovo zakonito uporabo.

Podatki, ki jih upravljavec pridobi na podlagi sklenjene pogodbe s pravno osebo so naziv podjetja, naslov, davčna številka ter ime, priimek ter mobilna številka in elektronski naslov kontaktne osebe. Potrebni so za nemoteno delo, izdajo računov ter morebitno izterjavo.

SHRANJEVANJE PODATKOV

Osebne podatke hranimo le toliko časa, kolikor je to potrebno za namene, za katere jih obdelujemo. V kolikor life coaching srečanja potekajo z uporabo mobilnega telefona, je telefonska številka z imenom in priimkom stranke shranjena v mobilnem telefonu upravljavca, tj. Natalije Zorman, zaščitenem z geslom. Vsi podatki iz tega naslova so izbrisani 30 (trideset) dni po zadnjem life coaching srečanju.

Elektronski poštni naslov stranke in vsa sporočila preko elektronske pošte so shranjena v Google mail računu in izbrisana 30 (trideset) dni po zadnjem life coaching srečanju.

Vsi podatki z naslova vprašalnikov, ki jih stranka posreduje preko elektronske pošte, so s prenosnega diska, ki je zaščiten z geslom,  izbrisana 30 (trideset) dni po zadnjem life coaching srečanju.

Upravljavec se zavezuje, da posredovanih podatkov ne bo nikoli posredoval tretjim osebam, razen če to zahteva zakon, na primer, če tako zahteva sodišče ali če je varnost ali življenje resno ogroženo, je upravljavec upravičen in dolžan posredovati podatke ustreznemu organu. Če do tega pride, se bo upravljavec pred tem posvetoval s stranko.

KONČNE DOLOČBE

Če s temi pogoji obdelave osebnih podatkov določena področja niso urejena, se namesto njih uporablja veljavna zakonodaja.

INVERTO Natalija Zorman s.p. si pridržuje pravico do spremembe teh pogojev obdelave. Spremembe bodo objavljene na spletni strani www.natalijazorman.si oziroma na drug primeren način.

Predmetni pogoji obdelave veljajo in se uporabljajo od 16. 10. 2019.

4.6 Pritožbeni postopki

V primeru težav se stranka oziroma kupec s ponudnikom oziroma izvajalcem lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti ali po klasični pošti.

V primeru upravičene pritožbe stranke je ponudnik zavezan k resnemu in korektnemu vodenju pritožbenega postopka, pri čemer bo ravnal v skladu z določili teh splošnih pogojev poslovanja in izpolnil svoje obveznosti, ki jih po teh določilih ima do stranke oziroma naročnika. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

5. Naročanje

INVERTO Natalija Zorman s.p. sprejema naročila storitev:

6. Cene, trženjski pogoji ter izdaja in hramba računov

Vse cene v cenikih oziroma na spletnih straneh so izražene v evrih (€) in ne vključujejo davka na dodano vrednost (DDV) – INVERTO Natalija Zorman s.p. ni davčni zavezanec.

V primeru spremembe cenikov, spremenjene cene veljajo z datumom, ki je razvidno naveden na dnu spletnega mesta.

Ponudnik določa cene za svoje storitve v odvisnosti od posamezne storitve, tj. po vsakokrat veljavnem ceniku, kot enkratno plačilo ob naročilu oziroma po dogovoru na obroke. Pogoji nakupa in plačevanja so navedeni na strani možnosti nakupa ali v teh splošnih pogojih poslovanja.

Ponudnik ima pravico, da v primeru strankinega preplačila, pri čemer mora izvajalec izdati delni ali celotni dobropisa oziroma ji vrniti preplačano kupnino ali izdajati dodatne dokumente, stranki zaračuna s tem povezane administrativne stroške.

Stranka soglaša, da ponudnik izda račun samo v elektronski obliki oziroma da račun za kupljeno storitev prejme v elektronski obliki, tj. na naslov elektronske pošte. Račun je vsakemu kupcu dostopen naknadno s predhodno pisno zahtevo na naslov elektronske pošte ponudnika oziroma naslov podjetja. V primeru, ko stranka želi oziroma zahteva izdajo računa v papirnati obliki, ima ponudnik pravico stranki zaračunati administrativne stroške izdaje računa.

Ponudnik kopijo računov po 86. členu Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1 - Uradni list RS, št. 13/11 – UPB, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14 in 90/15) hrani in arhivira za obdobje 10 let.

7. Nakup in prodaja knjige HOČEM VEČ OD ŽIVLJENJA!

7.1 Ponudba knjige

Knjiga HOČEM VEČ OD ŽIVLJENJA! je podrobno predstavljena v ponudbi, ki je dostopna na spletni strani ponudnika. Stranka (v nadaljevanju: kupec) je pred potrditvijo naročila seznanjen s temi pogoji poslovanja in se ob naročilu z njimi strinja. Kupec je seznanjen, da se s potrditvijo pogojev poslovanja in naročila storitve šteje prodajna pogodba za sklenjeno.

7.2 Tehnični postopki za sklenitev pogodbe (naročilo)

Za sklenitev pogodbe šteje oddaja naročila. Postopek nakupa je:

Po kliku na gumb za naročilo je uporabnik preusmerjen na podstran z e-naročilnico, kjer vnese podatke, potrebne za nakup oziroma dostavo (ime in priimek, naslov prebivališča, elektronski poštni naslov, po izbiri telefon, ), količino (od 1 do 10 knjig) ter način plačila). Ko kupec vnese vse potrebne podatke, mora pred oddajo naročila potrditi, da je seznanjen in se strinja s pogoji poslovanja in pogoji zasebnosti. Naročilo se zaključi s klikom na gumb »NAROČI« na dnu strani.

Po oddaji naročila je uporabnik preusmerjen na zaključno stran naročila, istočasno pa na svoj elektronski poštni naslov prejme sporočilo z obvestilom, da je naročilo v obdelavi oziroma z vsemi potrebnimi podatki za izvršitev nakupa v primeru plačila po predračunu (TRR).

7.3 Cena knjige

Cena knjige je izražena v evrih (€) in ne vključuje davka na dodano vrednost (DDV) – INVERTO Natalija Zorman s.p. ni davčni zavezanec.

Ponudnik cene lahko spreminja in veljajo takoj po objavi. Za že potrjena naročila, ostanejo v veljavi cene iz naročila. Popusti se ne seštevajo.

7.4 Način plačila

PLAČILO PO PREDRAČUNU (TRR)

Pri plačilu po predračunu gre za plačilo na transakcijski račun ponudnika. Kupec na elektronski poštni naslov, ki ga vpiše v elektronsko naročilnico (v nadaljevanju: e-naročilnica), prejme številko naročila ter podatke za plačilo preko spletne banke ali UPN obrazca. S plačilom po predračunu se datum dostave zamakne za najmanj 2 delovna dneva, saj ponudnik naročilo odpremi po knjiženju plačila.

PLAČILO PO POVZETJU

Pri plačilu po povzetju gre za plačilo z gotovino poštnemu dostavljavcu ob prevzemu pošiljke. Pri pošiljkah, ki se plačujejo po povzetju, Pošta Slovenija zaračunava provizijo prenosa kupnine po njihovem veljavnem ceniku.

RAČUN

Kupec prejme račun za naročeno blago v elektronski obliki na elektronski poštni naslov, ki ga je vpisal v elektronsko naročilnico na dan prejetega plačila.

Ponudnik hrani račune na sedežu podjetja 10 (deset) let v elektronski obliki. Račun je vsakemu kupcu dostopen naknadno s predhodno pisno zahtevo na naslov elektronske pošte ponudnika oziroma naslov podjetja.

7.5 Stroški dostave in rok dostave

STROŠKI DOSTAVE

Strošek dostave je enoten in znaša 4,00 evre (€) na pošiljko. Če kupec izbere način plačila po povzetju, plača tudi strošek provizije na pošiljko, kot jo zaračunava dostavna služba, tj. Pošta Slovenije. Kupec je s stroški dostave seznanjen pred potrditvijo naročila.

ROK DOSTAVE

V kolikor ima ponudnik knjige na zalogi, je rok za dostavo do največ 8 (osem) delovnih dni po prejemu plačila (oziroma naročila v primeru možnosti plačila po povzetju). V primeru težav z rokom dostave, ponudnik kupca o tem ustrezno obvesti in se po potrebi z njim dogovori za podaljšanje roka dostave oziroma na drugačen način ugodi kupcu v njegovih zahtevah oziroma potrebah.

V kolikor knjige ni na zalogi, ponudnik stranko obvesti o predvideni dobavi.

7.6 Reklamacije in vračilo knjige

REKLAMACIJE

V primeru stvarne napake na izdelku, lahko kupec v 14 (štirinajstih) dneh, od trenutka, ko je napako opazil, o tem pisno obvesti ponudnika.

Ponudnik upošteva samo reklamacije za knjigo, ki jih prejme po klasični pošti na naslov podjetja ali po elektronski pošti (hocemvecodzivljenja@gmail.com) v 14 (štirinajstih) dneh po prejemu blaga. Za odgovornost za stvarne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače.  Pri  stvarnih napakah (te vključujejo manjkajočo/-e stran/-i v knjigi ali stran, ki se je tekom tiskanja zmečkala do te mere, da je vsebino nemogoče prebrati) kupec lahko uveljavlja svoje pravice, če obvesti ponudnika v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Ponudnik ne odgovarja za stvarne napake na knjigi, ki se pokažejo po dveh mesecih izročitve. Pri obvestilu ponudnika v odprtem roku in v primeru upravičenosti reklamacije, ponudnik kupcu ponudi novo knjigo in jo dostavi na lastne stroške pošiljanja.

Reklamacija mora vsebovati:

 • podatke za kontaktiranje kupca,
 • točno navedbo predmeta reklamacije (napake),
 • originalni račun v elektronski obliki ali drugi dokaz, s katerim kupec dokaže, da je izdelek kupil pri ponudniku.

Ponudnik mora imeti s strani kupca omogočen vpogled v knjigo, da jo lahko pregleda, kar pomeni, da jo kupec na lastne stroške vrne ponudniku v pregled. Ponudnik ima pravico do presojanja upravičenosti reklamacije, o čemer obvesti kupca v 8 (osmih) dneh od prejema pošiljke, a le pod pogojem, da je bila oddana pisna reklamacija. V kolikor ponudnik na podlagi tehničnih kriterijev presodi, da je bila knjiga očitno v celoti ali večkrat uporabljena za namen branja, kupec ni upravičen do nove knjige ali vračila dela plačanega zneska v sorazmerju z napako ali da se vrne plačano kupnino. Ponudnik lahko kupcu lahko vrne taisto knjigo na kupčeve stroške pošiljanja.

VRAČILO KNJIGE

Kupec ima pravico, da v 14 (štirinajstih) dneh obvesti ponudnika, da odstopa od pogodbe, pri čemer ni potrebno navesti razlog za takšno odločitev. Odstopni rok začne teči z dnem, ko potrošnik pridobi dejansko posest nad knjigo. Vračilo knjige je mogoče le v primeru, da je ta v originalni in nepoškodovani embalaži (ovita v folijo) in v nespremenjeni količini, v kolikor gre za več knjig hkrati.. Vračilo e mogoče le ob predhodnem obvestilu ponudnika na elektronski poštni naslov hocemvecodzivljenja@gmail.com. Kupec mora ponudnika o odstopu od pogodbe obvestiti z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe. Pri vračilu kupca bremenijo le stroški vračila blaga. Knjigo se vrne ponudniku s priporočeno pošiljko. Pri vračilu blaga mora kupec priložiti račun (bodisi v fizični obliki skupaj s pošiljko bodisi kot priloga elektronskemu obvestilu). Vračilo kupnine je izvedeno v 5 (petih) dneh od prejema vrnjene knjige.

Če kupec na paket ni opazil poškodb, vendar po odprtju paketa ugotovi, da je prejeli poškodovano knjigo, ima na voljo 48 ur, da reklamacijo prijavite.

8. Podpora strankam

Stranke imajo možnost podpore, ki jo ponudnik omogoča na telefonski številki, objavljeni na njegovi spletni strani ter preko kontaktnega obrazca na spletni strani ponudnika. Iz naslova Life Coaching storitev je podpora mogoča na elektronskem poštnem naslovu lifecoach.natalijazorman@gmail.com, iz naslova storitve trženja knjige HOČEM VEČ OD ŽIVLJENJA! pa na elektronskem poštnem naslovu hocemvecodzivljenja@gmail.com.

Ponudnik obveznost izpolnjevanja podpore upošteva in izpolnjuje izrecno z zahtevki, ki so pisno naslovljeni na zadevni elektronski poštni naslov storitve ponudnika. Upoštevajo se samo zahtevki, ki so vloženi z naslova elektronske pošte, ki jo je stranka navedla ob naročilu storitev.

9. Pravice in obveznosti ponudnika

Storitev prodaje knjige s strani ponudnika je odvisna od splošnega delovanja internetnega omrežja. Stranka razume, da je dostopnost strežnikov odvisna od tretjih oseb, ponudnik storitev pa bo naredil vse, kar je v njegovi moči za neprekinjeno in nemoteno delovanje.

Ponudnik se obvezuje, da bo vse svoje storitve opravljal na strokoven način. Vse delavnice in seminarji bodo prilagojeni tako, da bodo razumljivi navedeni ciljni publiki in da bodo uporabniki od vsebine imeli obljubljene koristi.

Ponudnik ima pravico uporabiti pozitivne izjave strank, ki jih pridobi preko elektronskih sporočil in na družbenih omrežjih, v tržne namene. Ponudnik se zavezuje, da bo podatke anonimiziral in s tem onemogočil identifikacijo stranke, razen v primeru, ko od stranke pridobi eksplicitno privolitev.

Ponudnik ima pravico uporabiti podatke iz strežniških dnevnikov in drugih virov za analitiko, boljšo segmentacijo strank in trženje strankam.

10. Pravice in obveznosti stranke

Stranka, ki je fizična oseba in ki pridobiva ali uporablja storitve ponudnika za namene izven njene poklicne ali pridobitne dejavnosti (potrošnik), lahko odstopi od pogodbe v roku 14 (štirinajstih) dni po sklenitvi pogodbe.

Stranka ob predhodnem plačilu storitev z naslova delavnic in seminarjev prejme potrditev prijave in rezervacijo mesta, s čimer izvršeno naročilo storitev dobi naravo pogodbe, sklenjene med ponudnikom oziroma izvajalcem in stranko oziroma kupcem. Po plačilu kotizacije in oddaji prijavnice na elektronski poštni naslov ponudnika, stranka prejme vsa potrebna navodila in pojasnitve. Ob prijavi se stranka strinja s Splošnimi pogoji poslovanja ponudnika oziroma organizatorja delavnic in seminarjev. O odstopu od pogodbe mora stranka ponudnika obvestiti po elektronski pošti. Skrajni rok odpovedi je vedno določen v posameznem razpisu delavnic in seminarjev. V kolikor stranka upošteva skrajni rok odpovedi, ji je plačana kotizacija v celoti povrnjena. Pri kasnejših odjavah, izven skrajnega roka, pa ponudnik zaračuna administrativne stroške v višini 50% kotizacije.

Stranke, ki niso potrošniki, v nobenem primeru oziroma času nimajo pravice do vračila kupnine ob odpovedi naročenih storitev oz. pogodbe po tem, ko je ponudnik že prejel njihovo plačilo.

Če pride do spremembe podatkov, ki jih je stranka navedla ob naročilu storitev, je dolžna o spremembi podatkov pisno obvestiti ponudnika najkasneje v roku 8 (osmih) dni po nastanku spremembe.

Stranka odgovarja za vse posledice dovoljene in nedovoljene uporabe naročenih storitev za sebe in za svoje uporabnike.

11. Izjava o omejitvi odgovornosti ponudnika in odgovornost stranke

Ponudnik se trudi zagotavljati ažurnost in pravilnost vseh podatkov, ki jih ima objavljene na spletni strani. Ponudnik ne odgovarja za napake v besedilu ali neažurnost podatkov. Na spletni strani ponudnika slike izdelkov odražajo dejansko stanje, ostale slike so lahko tudi simbolične. Šteje se, da je kupec seznanjen in se strinja, da prodajalec ni odgovoren za zamude dostavne službe in ne za poškodovanje embalaže izdelka.

V primeru poškodovane embalaže, je kupec dolžan dostavljeni izdelek zavrniti neposredno dostavni službi.

Ponudnik ni odgovoren za posledice uporabe knjige HOČEM VEČ OD ŽIVLJENJA!, ki nastanejo zaradi uporabe, ki ni v skladu z namenom njene uporabe.

Ponudnik ne nosi odgovornosti za škodo, ki bi pri uporabi njegovih storitev ali v zvezi z njimi nastala stranki, če je škoda posledica:

 • ravnanja stranke ali osebe, za katero uporabnik odgovarja oziroma deluje v njenem interesu;
 • ravnanja tretjih oseb;
 • višje sile (višja sila vključuje tudi daljšo prekinitev ali motnjo v dobavi električne energije, nepredvidena napaka na strojni ali programski opremi, izpad ali motnje v dostopu do internetnega omrežja, tehnične težave ponudnika strežnikov ali drugih dobaviteljev storitev, ki jih potrebuje ali uporablja ponudnik; navedeni dogodki se štejejo za višjo silo, tudi če izvirajo iz sfere ponudnika).

Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi stranki ali z njo povezani osebi nastala zaradi okužb z virusi ali drugo zlonamerno kodo ali zaradi vdora v računalniški oziroma informacijski sistem. Uporabnik se mora zavedati, da so kljub skrbi in nadzoru storitev možne zlorabe spletne strani s strani tretjih oseb, za kar ponudnik ne odgovarja.

Stranka je odgovorna za izdelavo in shranjevanje svojih podatkov.

Stranka, ki pri uporabi storitve povzroči škodo ponudniku ali tretjim osebam, jo je dolžna povrniti po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti. Posredovanje podatkov, ki so potrebni za uveljavljanje odškodnine, oškodovancu ali od njega pooblaščeni osebi, sodišču ali drugemu pristojnemu organu se ne šteje za kršitev uporabnikovih poslovnih skrivnosti.

V primeru, da stranka ne uporablja najnovejših različic brskalnikov (Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera), ponudnik ni odgovoren za napačno delovanje ali prikaz strani in aplikacij.

12. Avtorske pravice

Ponudnik INVERTO Natalija Zorman s.p. je imetnik vseh materialnih in moralnih avtorskih pravic nad avtorskimi vsebinami (besedila, video vsebine, fotografije) objavljenimi na spletni strani www.natalijazorman.si in spletnih mest knjige HOČEM VEČ OD ŽIVLJENJA! na družbenih omrežjih. Nosilci avtorskih pravic so lahko tudi partnerji ponudnika, pri čemer so vsebine označene z navedbo vira in avtorja. Vsebine, ki jih objavi izvajalec, je dovoljeno pregledovati in deliti z navedbo imetnika vsebin. V primeru kakršnekoli dovoljene uporabe vsebin, ki jih objavlja izvajalec, se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila. Ravno tako je dovoljeno deliti vsebino spletne strani www.natalijazorman.si in podstrani tega spletnega mesta pod pogojem, da se v primeru citiranja vsebin ali podatkov uporabi povezava na spletno mesto.

Poseganje v avtorsko pravico se šteje za kršitev pravic intelektualne lastnine in je lahko predmet sprožitve ustreznih pravnih postopkov.

Stranka v nobenem primeru ne more pridobiti nobenih avtorskih pravic, ki jih je razvil ponudnik ali glede katerih je ponudnik imetnik materialnih avtorskih pravic. Ponudnik lahko kadarkoli spremeni način označitve avtorstva oziroma imetništva materialnih avtorskih pravic.

V primeru, da ponudnik oblikuje specifičen seminar ali delavnico v sodelovanju z zunanjimi partnerji, se vse v zvezi z avtorskimi pravicami dogovori in zapiše za vsak tak izobraževalni program posebej.

Brez izrecnega pisnega soglasja ponudnika je stranki  prepovedano posegati v avtorska dela ponudnika, jih predelovati ali prirejati ter prenašati pravice na teh delih na tretje osebe.

Noben del knjige HOČEM VEČ OD ŽIVLJENJA ni dovoljeno kopirati, reproducirati, spreminjati, shraniti v spominskih sistemih ali posredovati v kakršnikoli obliki v elektronskem, mehaničnem, fotokopirnem zapisu brez predhodnega pisnega dovoljenja avtorja, razen v primeru kratkih citatov.

13. Končne določbe

Ponudnik in stranka se zavezujeta spore reševati po mirni poti, v kolikor to ne bo mogoče, pa bo o sporih odločalo stvarno pristojno sodišče po vsakokratnem sedežu ponudnika.

Razmerje med ponudnikom in stranko se presoja po slovenskem pravu, brez uporabe pravil o mednarodnem zasebnem pravu in postopku.

Ponudnik besedila pogodbe ne shranjuje. Pogodbo je mogoče skleniti v slovenskem jeziku.

 

INVERTO, osebnostna rast in razvoj osebnega potenciala,
Natalija Zorman s.p.
Šmarješke Toplice 204
8220 Šmarješke Toplice

Kontaktni podatki:
T: +386 (0)40 526 595
E: lifecoach.natalijazorman@gmail.com;
    hocemvecodzivljenja@gmail.com;

Splošni pogoji so bili nazadnje spremenjeni 9. 6. 2022.